دوره های آنلاین و حضوری

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش جامع پورتال کارفرمایان تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه ماهانه


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار (دانشگاه علامه طبرسی)


تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار حسابداری (دانشگاه آزاد تهران مرکزی)


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
3,500,000 ریال
عنوان
کارگاه آیلتس - Speaking


تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
1,500,000 ریال
عنوان
اصول مقدماتی تحلیل تکنیکال بورس تهران


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد و مواد قانونی مرتبط


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد و مواد قانونی مرتبط


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد و مواد قانونی مرتبط


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
Touchstone 1


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش نرم افزار حسابداری(مقدماتی)


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش نرم افزار حسابداری(مقدماتی)


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
800,000 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار اکسل


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
800,000 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار اکسل


تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
free discussion


تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
touchstone 1


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
766,000 ریال
عنوان
Touchstone 1


تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
ریال
عنوان
تست


تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
Free discussion


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
دوره آموزشی نحوه تهیه لیست بیمه


اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
5,000,000 ریال
عنوان
آشنایی با بازار های مالی و تکنیکال مقدماتی