مهارتهای عمومی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
800,000 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار اکسل
نام استاد : داود خانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
800,000 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار اکسل
نام استاد : داود خانی

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه
نام استاد : محمد امیدی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار (دانشگاه علامه طبرسی)
نام استاد : محمد امیدی

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار حسابداری (دانشگاه آزاد تهران مرکزی)
نام استاد : محمد امیدی