حسابداری مالی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
دوره آموزشی نحوه تهیه لیست بیمه
نام استاد : محمد امیدی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش نرم افزار حسابداری(مقدماتی)
نام استاد : محمد امیدی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش نرم افزار حسابداری(مقدماتی)
نام استاد : محمد امیدی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش جامع پورتال کارفرمایان تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه ماهانه
نام استاد : مدعو

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه
نام استاد : محمد امیدی