اطلاعات دوره

  • 61
  • زبان
  • 12 جلسه
  • ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
  • 00 : 22
  • 15
  • ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

موضوع دوره

Touchstone 1


مخاطبین دورهپیش نیاز دورهسرفصل دوره هاسایر موارد

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند قبل از شروع کلاسها موارد زیر را از قسمت پشتیبانی و بعد قسمت نیازمندیهای پنل کاربری خود دانلود و نصب نمایند .
1.دانلود برنامه adobe connect .
2.دانلود برنامه flash player .
3.دانلود برنامه any desk .
4.پسورد تمام فایلهای دانلودی irkamka.com است .
5.درصورت هرگونه مشکل با واحد پشتیبانی تماس و یا تیکت تماس بگیرید.


برنامه هانام برنامه : جلسه اول

توضیحات :

صفحات 1-3

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوم

توضیحات :

صفحات 4-5

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه سوم

توضیحات :

صفحات 6-8

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه چهارم

توضیحات :

صفحات 9-10


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه پنجم

توضیحات :

صفحات 11-13


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه ششم

توضیحات :

صفحات 14-15

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هفتم

توضیحات :

صفحات 16-17


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هشتم

توضیحات :

صفحات 18-20

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه نهم

توضیحات :

صفحات 21-23

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دهم

توضیحات :

صفحات 24-25

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه یازدهم

توضیحات :

صفحات 26-27 

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوازدهم

توضیحات :

صفحات 28-30

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه اول

توضیحات :

صفحات 1-3

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوم

توضیحات :

صفحات 4-5

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه سوم

توضیحات :

صفحات 6-8

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه چهارم

توضیحات :

صفحات 9-10

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه پنجم

توضیحات :

صفحات 11-13


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه ششم

توضیحات :

صفحات 14-15

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هفتم

توضیحات :

صفحات 16-17


فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه هشتم

توضیحات :

صفحات 18-20

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه نهم

توضیحات :

صفحات 21-23

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دهم

توضیحات :

صفحات 24-25

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه یازدهم

توضیحات :

صفحات 26-27

فایل : ندارد


نام برنامه : جلسه دوازدهم

توضیحات :

صفحات 28-30

فایل : ندارد

استاد دوره


اطلاعات کامل استاد
نام استاد

حسن اکبری


نظرات

0
تعداد نظرات
0

ارسال نظر