جزئیات استاد

اطلاعات شخصی

دستاورد های علمی

مقالات:
تاثير هزينه هاي كاركنان بر قابليت پيش بيني سود و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري
ارزیابی مطلوبیت استفاده از استاندارد های بین المللی حسابداری بخش عمومی در ایران (IPSAS)


دوره های من