دوره های آنلاین و حضوری

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد و مواد قانونی مرتبط
نام استاد : محمدرضا چلانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169
نام استاد : محمدرضا چلانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست حقوق و دستمزد و مواد قانونی مرتبط
نام استاد : محمدرضا چلانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169
نام استاد : محمدرضا چلانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169
نام استاد : محمدرضا چلانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
800,000 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار اکسل
نام استاد : داود خانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
800,000 ریال
عنوان
آموزش مقدماتی نرم افزار اکسل
نام استاد : داود خانی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش نرم افزار حسابداری(مقدماتی)
نام استاد : محمد امیدی

اتمام ثبت نام
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش نرم افزار حسابداری(مقدماتی)
نام استاد : محمد امیدی

تکمیل ظرفیت
یش نمایش دوره
0 ریال
عنوان
آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه
نام استاد : محمد امیدی