دوره های اموزشی موسسه اگاه اندیشان

Irkamka E-learning Center Of Accounting
موسسه آپاه اندیشان
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
5 آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه محمد امیدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 17 نفر
6 آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه مدعو ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 20 نفر
7 آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه محمد امیدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 22:00 1 ساعت 1 جلسه 20 نفر
8 آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق مدعو ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 20 نفر
9 آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169 محمدرضا چلانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 15 نفر
11 ارسال صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر مدعو ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ 20:00 1 ساعت 1 جلسه 8 نفر
16 کارگاه آیلتس - Speaking دکتر سید سعید حسینی ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ 23:00 1 ساعت 6 جلسه 12 نفر
17 دوره ی کامل آموزش مهارت نوشتار بصورت کاملا آکادمیک و تخصصی نسترن شرفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ 23:00 1 ساعت 10 جلسه 15 نفر
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
5 آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه محمد امیدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 17 نفر
6 آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه مدعو ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 20 نفر
7 آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه محمد امیدی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 22:00 1 ساعت 1 جلسه 20 نفر
8 آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق مدعو ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 20 نفر
9 آموزش تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی موضوع ماده 169 محمدرضا چلانی ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ 21:00 1 ساعت 1 جلسه 15 نفر
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
11 ارسال صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر مدعو ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ 20:00 1 ساعت 1 جلسه 8 نفر
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
16 کارگاه آیلتس - Speaking دکتر سید سعید حسینی ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ 23:00 1 ساعت 6 جلسه 12 نفر
17 دوره ی کامل آموزش مهارت نوشتار بصورت کاملا آکادمیک و تخصصی نسترن شرفی ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ 23:00 1 ساعت 10 جلسه 15 نفر
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده

اخبار

شبکه های اجتماعی