دوره های اموزشی موسسه اگاه اندیشان

Irkamka E-learning Center Of Accounting
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
17 دوره ی کامل آموزش مهارت نوشتار بصورت کاملا آکادمیک و تخصصی نسترن شرفی ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 23:00 1 ساعت 10 جلسه 15 نفر
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده
17 دوره ی کامل آموزش مهارت نوشتار بصورت کاملا آکادمیک و تخصصی نسترن شرفی ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ 23:00 1 ساعت 10 جلسه 15 نفر
کد دوره نام دوره نام استاد تاریخ شروع ساعت شروع مدت هر جلسه تعداد جلسات ظرفیت باقی مانده

اخبار

شبکه های اجتماعی